Utorok, 27. október, 2020 | Meniny má SabínaKrížovkyKrížovky

Predsedom ObFZ v Trenčíne sa stal jednohlasne opäť Ing. Štefan Kolárik

V budove Stredného odborného učilišťa železničného v Trenčíne sa v sobotu 21. januára 2006 uskutočnila konferencia Oblastného futbalového zväzu Trenčín, ktorý zastrešuje FO a FK z okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Myjavy.

Na samotné rokovanie tejto konferencie, kde sa hodnotilo obdobie činnosti za roky 2002-2006 bolo pozvaných 99 delegátov s hlasom rozhodujúcim a 26 hostí. Prítomných nakoniec bolo 66 delegátov, čo predstavuje 66,6% a rokovanie teda bolo uznášaniaschopné. Konferenciu viedol člen VV Ing. František Masár.
Medzi účastníkov zavítali aj mnohí hostia, z ktorých hodno spomenúť Alexandra Schmidta, - predsedu ObFZ Trnava, Eduarda Chalmovianského - predsedu ObFZ z Považskej Bystrice, Jaroslava Jambora, člen Rady SFZ a za Úniu fut. trénerov Slovenska, Mariána Ondrušku - výkonného tajomníka Krajského športového centra v Trenčíne a ďalších.

Skryť Vypnúť reklamu

Po schválení rokovacieho, volebného a celkového programu konferencie, ako aj voľbe pracovných komisií a predsedníctva predniesol predseda ObFZ Ing. ŠTEFAN KOLÁRIK veľmi výstižnú a precízne spracovanú správu o činnosti za uplynulé štyri hodnotiace roky.

Hneď na úvod možno konštatovať, že konferencia sa niesla v duchu spojenia pre futbal, vzájomného porozumenia, s priateľským poukázaním na viaceré problémy, ktoré akosi patria k dosiahnutiu vytýčeného vyššieho cieľa a ktoré sa postupne za pochodu riešili na mnohých úsekoch. Všetko nasvedčuje tomu, že prítomní delegáti iba jasne potvrdili vývoj, smer a cestu, po ktorej sa futbal v našej oblasti v poslednom období uberá.

Nuž, a teraz sa rozhodne oplatí začítať sa do obsahu správy, aspoň jej najpodstatnejších faktov a údajov z nášho novinárskeho pohľadu.

Skryť Vypnúť reklamu

NA ÚVOD ŠTATISTIKA
Podľa zbierky zákonov č. 258/1996 Z.z. o územnom usporiadaní miest a obcí má okres Trenčín 37 obcí, okres Nové Mesto n/V. 34 obcí a okres Myjava 17 obcí. Z toho počtu sa futbal nehrá v 7 obciach Trenčianskeho okresu, v 4 obciach Novomestského okresu a v 3 obciach Myjavského okresu. Na základe tohto možno konštatovať, že z celkového počtu 88 miest a obcí v týchto troch okresoch sa futbal hrá v 74 obciach, čo po vyjadrení v percentách predstavuje číslo 84%. Oblastný futbalový zväz v Trenčíne v súčasnosti riadi 155 futbalových klubov, resp. futbalových oddielov. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že od súťažného ročníka 2001-02 až po súčasne prebiehajúci ročník 2005-06 prišlo k zníženiu počtu mužstiev hrajúcich v súťažiach riadených ObFZ Trenčín o 13 mužstiev. Pokles je predovšetkým u dospelých a dorasteneckých mužstiev.
Podľa počtu mužstiev z jednotlivých troch okresov je v tomto súťažnom ročníku takýto stav:
V okrese Trenčín je 20 dospelých, 16 dorasteneckých a 27 žiackých tímov - spolu 72. V okrese Nové Mesto nad Váhom je 28 dospelých, 15 dorasteneckých a 27 žiackých - spolu 70. V myjavskom okrese je 6 mužstiev v kategórii dospelých, 2 dorastenecké a 2 žiacké - teda spolu 13 tímov.

Skryť Vypnúť reklamu

ČINNOSŤ RADY
Podľa článku 15 ods. 1 platných Stanov ObFZ je najvyšším orgánom ObFZ medzi konferenciami Rada. Tá pracovala v 15 člennom zložení (6 členov z okresu Trenčín), taký istý počet z okr. Nové Mesto n/V., a dvaja členovia z okresu Myjava. Na čele Rady ako jej 15-člen je predseda zväzu.
V priebehu volebného obdobia, v roku 2004 prišlo k dvom zmenám v Rade, keď namiesto J. Kališa a H. Šáleka boli do Rady schválení M. Krajčík a D. Šimovec. Rada ObFZ, ako normotvorný orgán má svoje práva a kompetencie, môže vytvárať a rušiť komisie, voliť a odvolávať predsedov komisií a pod.
Medzi najviac diskutované problémy bolo určenie výšky nenávratného štartovného vkladu pred súťažou, zvýšenie odmien rozhodcom, úprava cestovného arbitrom a delegátom, povinnosť mať v MO a II. triede mládežnícke mužstvo, výška poplatkov pri prerokovaní disc. priestupkov, odvolanie a schvaľovanie predsedov komisií atď. Priemerná účasť na zasadnutiach Rady v minulom roku bolo 11 členov. Predseda zväzu s potešením skonštatoval, že Rada si svoje úlohy splnila a nič nezanechala nedokončené, za čo patrí všetkým členom vďaka.

VÝKONNÝ VÝBOR
Výkonný výbor riadil činnosť ObFZ a do konferencie v roku 2004 pracoval v v 5 člennom zložení - KOLÁRIK, LIPTÁK, MACHAJ, MASÁR, SOLOVIČ. Od 17. 1. 2004 bol na základe rozhodnutia konferencie VV rozšírený na sedem členov v tomto zložení - KOLÁRIK, LIPTÁK, MACHAJ, MASÁR, TRSTENSKÝ, BUBLAVÝ, P. HALABRÍN. Tu treba otvorene skonštatovať, že mená ako Trstenský, Halabrín a Bublavý stelesňovali nielen funkcionárov vo futbale, ale zároveň zastávajú aj významne funkcie vo verejnej správe - primátori a starosta. Od týchto januárových volieb sa však páni Halabrín a Bublavý rozhodli už nekandidovať. Účasť na zasadnutiach bola 5 členov, VV rokoval v zmysle plánu činnosti 12, resp. 14 krát v priebehu roka. Nosnými úlohami bola príprava, priebeh a vyhodnotenie súťažných ročníkov, šetrenia a odvolávania kolektívov a jednotlivcov a pod.

DRUŽBA AJ PO ROZDELENÍ REPUBLIKY
Vyše 30-ročná tradícia družobných stretnutí víťazov majstrovstiev oblasti (predtým okresu Trenčín) a Uherské Hradište prerástla po rozdelení Československa na úroveň medtinárodných stretnutí v kategórii dorastu a dospelých. Každoročne sa stretávajú majstri oboch družobných zväzov zo SR a ČR - striedavo na území jedného resp. druhého štátu. Kým u mužov je doterajšia bilancia vyrovnaná, u dorastencov je vždy priaznivá v prospech víťaza našej oblastnej súťaže. Vlani muži Hôrky prehrali a dorastenci AS Trenčín B zvíťazili. Výber 13-ročných žiakov ObFZ Trenčín tradične štartuje aj na turnaji o Pohár Imricha Stacha.

ŠTK
Základným článkom v reťazci činnosti zväzu je Športovo-technická komisia. Je hybnou pákou celkového diania a zabezpečuje dôležité úlohy od vlastnej prípravy súťaži až po schválenie výsledkov a záverečné tabuľky. Ich akýmsi kritériom je vedenie a priebeh súťaži. Komisia taktiež prešla určitými zmenami v jej obsadení a teraz pracuje v zložení: JEŽÍK, ŽILA, MRÁZIK, ŠESTÁK, UHLÍK, KYSELICA, ČERVEŇAN a od 1. 7. 2005 pribudol NECKÁŘ. Členovia riešili v tejto sezóne zatiaľ 11 neoprávnených štartov, 13 nenastúpení na stretnutie, 4 zápasy kvôli nízkemu počtu hráčov skontumovali a zo súťaže bolo vylúčené jedno mužstvo atď.

DK
Práca disciplinárnej komisie je veľmi náročná a zložitá, najmä čo sa týka vedomosti noriem futbalu a ich uplatňovaní. Že je to práca naozaj zložitá a komplikovaná svedčí aj skutočnosť, že v jej radoch boli počas volebného obdobia dosť časté zmeny. Od 3. 3. 2004 však pracuje v zložení - JEŠKO, SLIVA, M. JEŽÍK, PETRÍČEK, HALÁK, BARBORÍK. Na ilustráciu uvádzame niekoľko čísiel za tento súťažný ročník - keď bolo vylúčených ČK 164 a napomínaných ŽK 1441 hráčov. Bolo aj šesť inzultácii, štyri neprístojnosti v priebehu a po stretnutí, dva neoprávnene štarty hráčov, zastavenú činnosť malo 13 rozhodcov a 8 trénerov. Pri hodnotení práce tejto komisie mal predseda zväzu jednu pripomienku - k prerokovaniu žiadosti o zmeny trestu z nepodmienečného na podmienečný, treba byť pri posudzovaní jednotlivých žiadosti dôslednejší - a to je jedna z reziev v práci tejto komisie...

TMK
Podľa hodnotenia kompetentných - ide o jednu z najaktívnejšie pracujúcich komisii vo zväze. trénersko-metodická komisia zaznamenala v priebehu volebného obdobia podstatné zmeny, od zvolenia nového predsedu až po zmeny v samotnom zložení. V súčasnom období pracuje komisia v zložení - GRÓFIK, TOMÁŠ, VIRŠINSKÝ, R. JAMBOR, ŠKRÁTEK, ŠTEFANEC. Medzi nosné úlohy plánu práce patrí dosiahnúť vysoký stupeň odbornej spôsobilosti trénerov v rámci ObFZ a príprava školenia trénerov. V minulom roku sa uskutočnila okrem iných aktivít aj rekvalifikácia trénerov 4. triedy na licenciu „C“. Za zmienku stojí skutočnosť, že prvou lastovičkou - ženou sa medzi trénermi stala Jana Žáková zo Bziniec pod Javorinou. Veľký podiel odviedli členovia komisie aj pri organizovaní rôzných mládežníckych turnajov.

KR
Komisia rozhodcov pracuje v súčasnosti v zložení - GAJDÚŠEK, KOVÁČ, MARCINÁT a na nominačnej listine je momentálne 60 arbitrov. Oproti minulosti prišlo aspoň k nepatrnému nárastu. Nie je bez zaujímavosti, že pomerne dosť rozhodcov sa v priebehu sezóny ospravedlní, čo neraz urobí poriadný škrt cez rozpočet členom KR, vrátane zastavenia činnosti. Komisia sa podieľa aktívne na príprave nových arbitrov, predovšetkým tým, ktorí sú adeptami na postup do súťaži ZsFZ.

KD
Komisia delegátov od konferencie v roku 2002 vyvíja činnosť v tejto zostave - PECHO, BURZA, TVAROŽKA a aj v tomto prípade prišlo k niektorým personálnym zmenám. Jednotlivé úlohy si však členovia plnili zodpovedné. Po ozdravovacom procese v zložení delegátov sa znížil ich počet a na ojedinelé prípady zostala kvalita. Zlepšila sa i dochádzka delegátov na stretnutia a v jesennej časti 2005 bola dokonca 100%! Neraz sa však stalo, že pri hodnotení rozhodcu delegátom sa zhoršili vzájomne vzťahy atď.

MATRIČNÁ KOMISIA
V období rokov 2004-2005 pracuje táto komisia v zložení ŽITŇAN, BENKO, BARINKA a pribudol COBORI. Priemerný počet prestupov v tomto období bol 310. Komisia úzko spolupracuje s matrikou ZsFZ a SFZ. V poslednom období zaznamenala matrika zvýšený počet registrácie žiačok.

KOMISIA MLÁDEŽE A ŠKOLSKÉHO FUTBALU
Na rozdiel od komisie ZsFZ, nie je o prácu v tejto komisii žiadný interes.
V septembri 2004 boli do funkcii schválení Ľ. Anina (predseda) a ako členovia I. Anina a I. Bobot. Predseda sa však v júli 2005 vzdal pre pracovné povinnosti a doteraz sa nepodarilo obsadiť tento post. Údajne je však na „lane“ už jeden možný záujemca...

SEKRETARIÁT
Je obsadený jedným pracovníkom - Mgr. Jánom ŽITŇANOM, ktorý vykonáva servis pre FO,FK v oblasti ObFZ Trenčín, ale aj pre kluby hrajúce vyššie súťaže. Je zamestnacom SFZ, vo futbalovom hnutí má bohaté skúsenosti a s jeho vykonávanou prácou vládne všeobecná spokojnosť.

REVÍZNA KOMISIA
Správu revíznej komisie prečítal jej predseda Ing. P. HOREŠ, ktorý stručne a výstižne skonštatoval, že nenašli v hospodárení ObFZ žiadne nedostatky.

HOSPODÁRENIE
Delegáti a hostia sa dozvedeli potrebné údaje a štatistiku o stave čerpania finančných finančných prostriedkov a majetku ObFZ. Celková hodnota oboch údajov predstavuje na konci roka 2005 sumu 920 644 korún.

DISKUSIA
Delegáti a hostia odovzdali spolu štyri písomné prihlášky do plodnej diskusie. Najzaujímavejším z nich bol rozhodne príspevok predsedu ObFZ Trnava A. Schmidta, ktorý informoval o „trnavskom“ projekte vyplácania rozhodcov a delegátov, ktorý môže byť aj takým vhodným receptom ako na to, aj pre trenčiansky zväz.

ČESTNÉ UZNANIA
Pri tejto príležitosti boli zaslúžilým a obetavým funkcionárom, ktorí pre futbal odviedli kus zodpovednej roboty odovzdané čestné uznania a poháre. Bolo to rozhodne pozoruhodné ocenenie práce mnohých obetavých futbalových zanietencov od ObFZ. Konkrétne boli udelené týmto funkcionárom:
Rudolf BENÁK (Potvorice), Marián SLÁDEK (Beckov), Ignác LAZAR (Trenč. Teplice), Peter ORAVEC (V.Bierovce-Opatovce), František KOVÁČ (V.Hradná), Milan PRAŽENEC (Tr. Jastrabie), Miroslav NEBOHÁČ (Lubina), Miroslav Izrael (Soblahov), František ARBET, Pavol PETERKA (Častkovce), Ján FILKA (Vrbovce). Ocenenia jubilantom odovzdali predseda ObFZ Š. Kolárik, podpredseda J. Lipták a sekretár zväzu J. Žitňan.

MINÚTA TICHA
Patrila od prítomných delegátov a hostí konferencie za slovenských vojakov, ktorí pred pár dňami tragický zahynuli v lietadle AN-24 pri návrate zo svojho pôsobenia v Kosove v misii KFOR.

VOĽBY
Predsedom volebnej komisie bol Mgr. JOZEF PECHO, ktorý riadil so svojou komisiou chod celého volebného aktu. Po verejnom odsúhlasení delegátov bol to funkcie predsedu zvolený jednohlasne jediný kandidát - Ing. ŠTEFAN KOLÁRIK, kandidáti do výkonného výboru a Rady ObFZ boli zvolení tajným hlasovaním.

NOVÝ VÝKONNÝ VÝBOR
Na základe po najvyššieho počtu hlasov bude nový výkonný výbor pracovať v tomto zložení: Ing. Štefan KOLÁRIK (predseda), Ing. Ján LIPTÁK, Ing. Jozef TRSTENSKÝ, Ing. Pavol HOREŠ, Ing. František MASÁR, Miroslav MACHAJ, Ján MIKLOVIČ.

NOVOZVOLENÁ RADA
Po tajnom hlasovaní sa novozvolenými členmi Rady ObFZ stali:
Ing. Š. KOLÁRIK, M. BARINKA, J. HROMNÍK, M. KONÍČEK, I. BEČÁR, J. KADÁK, J. TUNEGA, D. ŠIMOVEC, S. LUŠTÍK, J. HERÁK, I. GRÓF, J. TREBATICKÝ, J. BURZA, P. HALABRÍN, B. BELÁK.

PREDSEDA REVÍZNEJ KOMISIE
Túto funkciu bude v novom volebnom období zastávať Ing. MILAN BAČA.

ČLENOVIA RADY ZsFZ
Za členov do Rady Západoslovenského futbalového zväzu boli za ObFZ Trenčín zvolení - Ing. Š. KOLÁRIK a Ing. J. TRSTENSKÝ.

DELEGÁTI NA KONFERENCIU ZsFZ
Dôveru reprezentovať náš región na konferencii ZsFZ dostali títo funkcionári: Ing. Š. KOLÁRIK, Ing. J. TRSTENSKÝ, Mgr. R. RYBNÍČEK, Mgr. J. PECHO a Ing. Fr. MASÁR.
Na záver dobre pripravenej konferencie bolo prečítane uznesenie a po chutnom obede, v príjemnom prostredí jedálne a personálu Stredného odborného učilišta železničného v Trenčíne sa spokojní delegáti rozišli do svojich domovov.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 2. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 3. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 4. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 5. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 6. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 7. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 8. Pomáhajte čítaním
 9. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 10. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 1. BILLA podáva v kritickom období pomocnú ruku ľuďom z kultúry
 2. Vynovená predajňa v Smrdákoch
 3. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 4. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 5. Pandémia spomaľuje inovácie. Spoločnosti šetria
 6. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 7. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 8. Pomáhajte čítaním
 9. Duálnu prax v dm nahradilo počas pandémie online vzdelávanie
 10. Chief of Slovak Telekom: We care about the future of Slovakia
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 31 079
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 22 896
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 16 898
 4. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 13 355
 5. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 12 757
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 786
 7. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 11 223
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 905
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 751
 10. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 9 083
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trenčín - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trenčín

Za útok na verejného činiteľa hrozí až doživotie

Policajti z Trenčína obvinili 21-ročnú ženu z okresu Trenčín za obzvlášť závažný zločin útoku na verejného činiteľa.

FOTO: Obyvateľov v Bánovciach nad Bebravou začali plošne testovať

Obyvateľov ulice K nemocnici v Bánovciach nad Bebravou začali v utorok ráno plošne testovať na nový koronavírus.

Testovanie na nový koronavírus v Bánovciach nad Bebravou.

Pre celoplošné testovanie vytvoria 19 odberových miest

Dubnická radnica vyčlenila na celoplošné testovanie 19 odberových miest.

Odberové miesto v dolnokubínskej nemocnici.

Pribudlo 901 prípadov, najviac z nich v Trenčianskom kraji

Na Slovensku za pondelok pribudlo 901 ľudí pozitívne testovaných na nový typ koronavírusu.

Celoplošné testovanie na Covid-19 v Bratislave.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zomrel majiteľ známej nitrianskej firmy Turancar

Viliam Turan mal 66 rokov. Podnikať začal krátko po nežnej revolúcii.

Ako sa penzistom zvýšia dôchodky

Aj od januára budúceho roku môžu dôchodcovia počítať so zvyšovaním penzií o valorizáciu. V tom istom mesiaci sa zvýšené dôchodky začnú aj vyplácať.

Epidemiológovia v Trenčíne vyšetrujú ohniská nákazy v dvoch závodoch

V rámci Slovenska prevažuje reťazové šírenie ochorenia v rodinách.

Banská Bystrica zverejnila zoznam odberných miest ( + Zoznam)

Mesto sa pripravuje na celoplošné testovanie obyvateľov, sú známe odberné miesta. Bude ich 68.

Už ste čítali?