Piatok, 30. október, 2020 | Meniny má Simon, SimonaKrížovkyKrížovky
ZÁKLADNÁ ŠKOLA V OMŠENÍ

Rozvíjajúca sa škola oslávi onedlho päťdesiatiny

Škola sa nachádza v prostredí, ktoré je známe svojimi prírodnými krásami. Z okolitých vrchov je. najznámejší BABA, ktorý sa hrdo týči nad dedinkou, rozprestierajúcou sa v blízkosti známeho kúpeľného mesta Trenčianske Teplice.

Škola sa nachádza v prostredí, ktoré je známe svojimi prírodnými krásami. Z okolitých vrchov je. najznámejší BABA, ktorý sa hrdo týči nad dedinkou, rozprestierajúcou sa v blízkosti známeho kúpeľného mesta Trenčianske Teplice.

História

Myšlienka založiť v obci školu vznikla pred 47 rokmi a v roku 2009 bude 50. výročie jej vzniku. Od týchto čias sa z nej ozýva čulý ruch, krik a smiech školákov, ktorí sú v prevažnej miere domáci. Od svojho vzniku prešla táto základná škola dlhým vývinom. Vystriedali sa tu mnohí pedagógovia a menila sa postupne aj celková tvár školy. Pôvodne to bola budova s deviatimi triedami, so spoločnou učebňou chémie a fyziky, samostatnou dielňou a malými skladovými a kabinetnými priestormi. V roku 1979 bola k budove školy pristavená telocvičňa, ktorá patrí k najväčším v okolí. Neskôr bola zriadená aj školská kuchyňa s jedálňou, ktorá bola v minulom školskom roku presunutá do budovy Materskej školy a zabezpečuje stravovanie žiakov materskej aj základnej školy.
Základná škola v Omšení je právnym subjektom, jej zriaďovateľom je obec, ktorá má necelých 2000 obyvateľov.

Skryť Vypnúť reklamu

Zameranie školy

Tento kolektív zabezpečuje výchovno-vzdelávacie aktivity pre 215 žiakov, z tohto na prvom stupni pre 83 žiakov a na druhom pre 132 žiakov. V škole pracuje jedno oddelenie ŠKD, v ktorom je zapísaných 22 žiakov.
Snahou vedenia ZŠ v Omšení je zamerať smerovanie školy na sústavné zvyšovanie úrovne vedomostí, zručností a návykov žiakov. Medzi popredné úlohy patrí zabezpečiť v čo najvyššej miere kvalifikované vyučovanie. Snahou vyučujúcich na druhom stupni je systematicky pripravovať žiakov 9. ročníka na monitorovanie úrovne vedomostí s prihliadnutím na prijímacie skúšky na stredné školy.
Vedenie školy podporuje vyučovacie stratégie, metódy a postupy založené na skúsenostiach a prepojené so životom ako interaktívne zážitkové učenie a projektové vyučovanie, prácu detí a pedagógov na medzinárodných projektoch – e-Twinning, Comenius a ďalších.
Veľkú pozornosť venujú vyučujúci Slovenského jazyka čitateľskej zručnosti. Žiaci sa zapájajú do aktivít a súťaží, ktoré sú podporované využívaním informačnej a komunikačnej techniky.
Vzdelávanie pedagógov
V popredí stojí aj záujem vedenia školy o systematické vzdelávanie pedagógov v rámci kariérneho rastu.
Pedagógovia sa venujú predmetovým olympiádam, rôznym súťažiam (literárnym, umeleckým, športovým). Pokračujú v realizácii Koncepcie enviromentálnej výchovy a ponúkané programy zapracúvajú do učebných osnov jednotlivých predmetov.
Pod odborným vedením výchovnej poradkyne v spolupráci s triednymi učiteľmi sa kladie na popredné miesta práca s deťmi so špeciálno–pedagogickými potrebami.
Škola spolupracuje s Rodičovskou radou, Radou školy, metodickými orgánmi – Metodickým združením a predmetovými komisiami, so zriaďovateľom ZŠ i MŠ.

Skryť Vypnúť reklamu

Voľnočasové aktivity

Vedúcou Metodického združenia je Mária Hoštáková, ktorá so svojimi kolegyňami z I. stupňa riadi a usmerňuje výchovno–vzdelávaciu činnosť žiakov. Žiaci sa zapájajú vo voľnom čase do krúžkovej činnosti, žijú pestrým kultúrnym či športovým životom. Najobľúbenejšími aktivitami je práca v turistickom, počítačovom, fotografickom, e-twinningovom krúžku, ale aj pohybové hry, mažoretky a krúžok malého majstra sú pre žiakov lákavé a pravidelne navštevované.
Naša škola žije i pestrým kultúrnym životom. V priebehu minulého školského roka pripravili žiaci pod vedením svojich učiteliek nejeden pekný kultúrny program. Medzi tradičné programy patria už tradične v decembri príchod Mikuláša do školy, Vianočná akadémia pre všetkých žiakov a zamestnancov školy, program pre starších občanov, ktorý je vždy rozlúčkou so starým rokom, fašiangový karneval detí ZŠ a MŠ, programy pre mamičky k ich sviatku, Deň detí, ale i vystúpenia žiakov pri iných príležitostiach osláv v obci. Okrem kultúrnych podujatí v škole a obci stoja v popredí záujmu žiakov návštevy filmových i divadelných predstavení, ktorými sa snažíme prebudiť v nich vnímavého a citlivého diváka, pestovať v žiakoch kladný vzťah k umeniu, ku krásnu.

Skryť Vypnúť reklamu

Úspešní na súťažiach

Žiaci sú aktívni aj v rôznych súťažiach, z ktorých najúspešnejšie bývajú už tradične literárne súťaže : Rozprávkové vretienko, v ktorej žiačky Z. Marčeková a M. Šmatláková reprezentovali našu školu v okresnej súťaži. Hviezdoslavov Kubín patrí taktiež medzi obľúbené literárne súťaže v našej škole. Naše žiačky A. Holičková, A. Škrovánková, M. Bežáková a J. Galiovská sa zúčastnili obvodového kola v Trenčíne, kde J. Galiovská postúpila do okresného kola. Žiaci nezaostávajú ani v matematických súťažiach, zapájajú sa pravidelne do súťaže Matematický klokan, v ktorom sme mali doposiaľ tiež vždy úspešných riešiteľov.
Na II. stupni pracujú predmetové komisie prírodovedných, spoločensko–vedných i výchovných predmetov. Žiaci sa zapájajú do súťaží a olympiád. Obľúbenou súťažou je Pytagoriáda, ktorej sa zúčastnilo v minulom roku 64 žiakov 3. – 8. ročníka. Medzinárodná súťaž Matematický klokan dosiahla rekordný počet účastníkov oproti predchádzajúcim rokom. Školského kola sa zúčastnilo 85 žiakov 2. –9. ročníka. Úspešní riešitelia získali 5 klokanov, patrili medzi najlepších riešiteľov Slovenska. Boli to: I. Ilavská, J. Tvrdoň, D. Pučeková, M. Porubčan, M. Bajzík, N. Marušincová a D. Posluch.

Láska k jazyku

PK spoločensko – vedných predmetov pracuje pod vedením Mgr. Alžbety Škrovánkovej. Najdôležitejšie úlohy, ktoré si komisia stanovila, sledujú v prvom rade pestovať v žiakoch lásku k materinskému jazyku, viesť ich k zvyšovaniu jazykovej kultúry, ku kladnému vzťahu k literatúre, zvyšovať úroveň čitateľských schopností a čítaniu s porozumením. Naďalej zostáva stálou úlohou práca s talentovanými žiakmi vo všetkých predmetoch zapájaním do krúžkovej činnosti, súťaží a olympiád. Nedostatky v jazyku slovenskom i cudzom postupne odstraňovať a zvyšovať komunikatívnosť žiakov je cieľ, ktorý musí mať na zreteli každý, kto vyučuje materinský, ale i cudzí jazyk. Stálou úlohou zostáva aj spolupráca s miestnou knižnicou, ktorá je pre žiakov neustálym zdrojom záujmu o literatúru a aktívnu prácu s knihou.
Pravidelné sú i podujatia, ktoré podporujú záujem žiakov o spoločensko–vedné predmety. Sú to rôzne literárne, dejepisné exkurzie do slovenských miest a rodísk spisovateľov.
V žiakoch rozvíjame vzťah ku kultúre a umeniu návštevou divadelných i filmových predstavení.

Cudzie jazyky

V našej škole venujeme pozornosť aj výučbe cudzích jazykov a to nemeckého a anglického. Oba jazyky sa vyučujú súbežne v 1. – 4. ročníku, v ročníkoch 5. – 9. sa učia žiaci nemecký jazyk. V anglickom jazyku majú možnosť zdokonaľovať sa v rámci popoludňajšej krúžkovej činnosti. V nemeckom jazyku pripravuje Mária Štefanková pravidelne každý rok žiakov na olympiádu, v ktorej majú vždy výborné umiestnenia.

Úspešné projekty

V školskom roku 2005 / 2006 vypracoval riaditeľ školy projektový zámer pod názvom Digitálne štúrovstvo, ktorý sa ukázal ako úspešný a vďaka nemu bolo možné získať finančné prostriedky na nákup počítačovej techniky . Zo získaných finančných zdrojov bolo možné uskutočniť aj kurzy ovládania počítačovej techniky pre obyvateľov obce Omšenie. Zamerali sme sa na matky na materskej dovolenke, nezamestnané ženy, seniorov nad 65 rokov i stredoškolskú mládež.
Ďalším úspešným projektom, ktorý vypracoval riaditeľ školy, bol projekt Otvorená škola pre Infovek, ktorým boli získané ďalšie finančné prostriedky na dokúpenie počítačovej techniky.
V priebehu letných prázdnin pracovali Katarína Homolová a Alena Marčeková na projekte Zdravá škola, ktorý je zameraný na výučbu zdravého životného štýlu, čistého životného prostredia a predchádzaniu chorobám.
Denisa Križanová pracuje na projekte pod názvom e –TWINNING, čiže elektronické dvojča. Zostavila skupinu detí prvého a druhého ročníka, našla si partnera v Českej republike –Základnú školu Sivice pri Brne a rozbehla úspešný projekt MEDOVNÍKOVÝ DOMČEK, ktorý vyhral národnú súťaž O najlepší e-Twinning projekt na Slovensku a s ním aj týždňovú rozprávkovú cestu do Bojníc. V tomto roku s uvedeným projektom prekročili hranice Slovinska a pribrali nového partnera Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici. Takto v trojici s deťmi I. stupňa objavujú neustále “Sedem divov nášho kraja „. Prvým divom boli najzaujímavejšie historické miesta nášho kraja, druhým najvyššie položené miesto v našom kraji spojený s výstupom na Omšenskú Babu s rodičmi, tretím divom sú najkrajšie tradície obce, piatym najstarší tradičný recept kraja spojený s večerom plným tradičných jedál mám i starých mám. Šiestym divom je najstaršie slovo z kroniky obce, pátranie po najstaršej kronike obce a posledným siedmym divom je najzaujímavejšie remeslo obce.

V posledných dvoch rokoch sa nám podarilo veľa na škole zmeniť. Zaviedli sme nové aktivity ako kultúrne vystúpenia k Vianočným sviatkom, ku dňu matiek, heloweenska diskotéka, fašiangová diskotéka a reagujeme na požiadavky obce k rôznym sviatkom. Zmodernizovali a rozšírili sme počítačovú miestnosť a značne posilnili jej výbavu, v ktorej sa naplno môže využívať digitálna technika s podporou rýchleho internetu.

Požiadavka doby nás však ženie dopredu a v súčasnosti budujeme multimediálnu triedu na 1. stupni s úmyslom pilotne spustiť projektové miltimediálne vyučovanie. Nezištne nám pomáhajú rodičia, oslovení sponzori nám vychádzajú v ústrety a podporujú naše plány. Je pre nás veľmi príjemné, keď stretávame ľudí, ktorým záleži na budúcnosti mladej generácie.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 2. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 3. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 4. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť
 5. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 6. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 7. Magazín SME Ženy už v predaji
 8. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 9. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 10. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 1. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 2. O prenájom auta majú čoraz väčší záujem aj malé firmy. Ušetria
 3. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 4. Magazín SME Ženy už v predaji
 5. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 6. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 7. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 8. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
 9. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 10. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 36 577
 2. Aplikáciu tohto Slováka používajú v 150 krajinách. Ako začínal? 24 743
 3. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 17 426
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 17 380
 5. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 16 822
 6. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 16 050
 7. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi? 12 504
 8. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 447
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 227
 10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 088
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trenčín - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trenčín

R. Rybníček: Vyjadrenie pani prezidentky bolo racionálne

Primátori, primátorky i starostovia a starostky robia podľa neho všetko pre to, aby Ozbrojeným silám SR pomohli a celú operáciu spolu zvládli.

Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček.

Testovanie: V Trenčíne chýba asi 20 percent zdravotníkov, ktorí majú robiť stery

Momentálne má mesto Trenčín na všetkých 50 odberných miest dostatočný počet administratívnych pracovníkov i pomocného zdravotníckeho personálu.

Ilustračné foto.

Kto sa dostal do ideálnej jedenástky jesennej časti VIII. ligy Nové Mesto?

Vybrali sme ideálnu jedenástku Majstrovstiev oblasti.

Ilustračné foto.

Únia miest Slovenska žiada vládu, aby celoplošné testovanie zodpovedne prehodnotila

Únia podporuje dnešné vyhlásenie prezidentky k celoplošnému testovaniu.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V niektorých obciach v okolí Trnavy testovanie nebude

Pôvodne začali v okrese Trnava s prípravami na testovanie všetky obce, niektoré však dostali informáciu o pričlenení ich odberových miest k susedným obciam.

Situácia na Liptove sa zhoršuje, oba okresy zaznamenali rekord v počte pozitívne testovaných

Za jediný deň pribudlo na Liptove 254 ľudí, ktorým potvrdili nákazu koronavírusom.

Pozitívne testovaný starosta: Najhoršia bola bolesť chrbta

Určite nepodceňujte situáciu. Toto nie je chrípka, odkazuje starosta kysuckej obce.

Na nitrianskom letisku núdzovo pristál vrtuľník americkej armády

Dôvodom neplánovaného pristátia bolo zlé počasie.

Už ste čítali?