Piatok, 20. máj, 2022 | Meniny má Bernard

Dôkladná príprava alebo len tipy?

Opäť je pred nami test národa. Tentoraz nie televízny, ale skutočný. Magickým dátumom pre žiakov deviatych ročníkov je 6. február, kedy sa na celom území Slovenska uskutoční Celoplošné testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ, z minulosti známe pod pojmom

„Monitor 9“.

Na rozdiel od predchádzajúcich rokov nebude umožnený náhradný termín. Ak sa žiak chce vyhnúť zbytočným problémom, v tomto termíne sa ho pravdepodobne aj zúčastní. Zdravý, či chorý. Prijímacie konania na stredné školy a odborné učilištia sa blížia a mnohé z nich považujú výsledky monitoru za veľmi dôležité.

O čo vlastne ide?
Cieľom monitoringu je overenie vedomostí a zručností z matematiky a vyučovacieho jazyka. V školskom roku 2007-2008 prichádza i ku kvalitatívnym zmenám. Časť testu bude zameraná aj na overenie čitateľskej a jazykovej gramotnosti v štátnom jazyku a zistenie úrovne matematickej gramotnosti vo vyučovacom jazyku. Výsledky testovania by mali poskytnúť údaje smerujúce ku skvalitneniu procesu vzdelávania v školách. Súčasní stredoškoláci z Nového Mesta nad Váhom, ktorí majú testy už za sebou, svorne tvrdia, že v niektorých ročníkoch bola náročnejšia slovenčina, inokedy matematika. Stalo sa, že medzi testujúcimi otázkami sa vyskytla aj úloha, ktorá mala byť podľa učebných osnov prebratá až po termíne vedomostnej skúšky.

SkryťVypnúť reklamu

Čo čaká deviatakov?
V prvej časti testu budú riešiť žiaci dvadsať úloh z matematiky počas 45 minút. Prvých desať úloh má otvorený charakter. To znamená, že žiak musí úlohu najskôr vypočítať a potom do vyhradeného priestoru dopísať správny výsledok. Zvyšných desať úloh z matematiky má formu klasického výberu správnej odpovede zo štyroch možností A, B, C, D. Podľa informácie z internetových stránok Štátneho pedagogického ústavu, môžu počas riešenia jednotlivých úloh používať kalkulačku, čo v minulých rokoch nebolo dovolené. V učive zo slovenského jazyka a literatúry čaká na deviatakov opäť dvadsať otázok na 45 minút. Všetky úlohy budú riešiť formou testu.

V druhej, novej časti testovania, overí schopnosti žiakov po 15 úloh v čase 30 minút. V tejto časti bude žiak odpoveď formovať v tvare číselných údajov, slovom i slovnými spojeniami, prípadne aj výberom správnej odpovede z uvedených variantov.

SkryťVypnúť reklamu

Celoplošné testovanie deviatakov – áno, či nie?
Podľa názoru učiteľov, pri koncipovaní náročnosti úloh siahajú autori testov niekde do zlatého stredu. Nadaní a talentovaní študenti môžu niektoré úlohy považovať za veľmi jednoduché. Naopak, neprospievajúci a slabo prospievajúci žiaci častokrát neprejdú úskaliami ani tých najjednoduchších zadaní. Adresnosť testu je ušitá na priemerného slovenského žiaka.

Pedagógovia vidia nedostatok celoplošného testovania najmä v riešení úlohy. „Nikoho nezaujíma postup, systém a logika uvažovania žiaka. Vo väčšine úloh stačí určiť správne „písmenko“. Najmä v matematike. Riešiteľ môže ovládať postupy celých úloh a poznať celé učivo. Stačí, ak v poslednom riadku zabudne na desatinnú čiarku, jednu nulu alebo si omylom vyberie iné písmeno. A je zle! Hodnotí sa iba doplňovací hárok a na tom za žiaka hovoria iba ním vytvorené krížiky cez ponúknuté písmená. A to je naozaj málo,“ tvrdí učiteľ matematiky jednej novomestskej školy. Taktiež výber zo štyroch možností A, B, C, D považuje za primalý. Štatistika nepustí a ak by sa prvá časť testov zo slovenského jazyka rozdala hoci aj medzi malých prváčikov poznajúcich iba písmenká, mali by dosiahnuť pri testovaní z učiva vyšších ročníkov a najmä deviatej triedy na základe pravdepodobnosti priemerne 25 percentnú úspešnosť. A pritom ani netušia, aké učivo ich ešte len čaká vo vyšších ročníkoch. Ale šanca trafiť správnu odpoveď zo štyroch ponúknutých možností vo všetkých úlohách je dosť vysoká. Práve tých 25 percent. Reálne prípady potom dokazujú, že deviatak, ktorý mal z predmetu na vysvedčení pätorku, pri troche šťastia napísal test s nadpolovičnou úspešnosťou správnych odpovedí.

SkryťVypnúť reklamu

Test deviatakov poskytne možnosť porovnať vedomostnú úroveň v jednotlivých krajoch Slovenska, mestách, školách, triedach i samotných žiakov. Samozrejme iba v prípade, ak je dodržaná maximálna objektívnosť. Zároveň sa žiakom vštepujú moderné spôsoby preverovania ich schopností, na ktoré ešte pred pár rokmi neboli zvyknutí.

Pre najslabších žiakov je to klasická „tipovačka“
Vedomostné rozdiely medzi súčasnými deviatakmi sú obrovské. Od jednotkárov vyhrávajúcich celoštátne vedomostné súťaže až po žiakov neprospievajúcich takmer zo všetkých predmetov. A všetkých čaká tá istá skúška. Deviatak, ktorý neprospieva v polroku zo slovenského jazyka, matematiky a chémie, sa zdôveril. „Doma sa vôbec nepripravujem. Niečo si zapamätám v škole. Skúšobný test Komparo som z matematiky napísal iba na 18 percent. Učiť sa mi nechce, nepíšem si ani domáce úlohy. Bojím sa, že ma neprijmú do školy, kam som si dal prihlášku, pretože moja výsledná úspešnosť bude určite veľmi nízka. V škole sme skúšali „monitory“ z predchádzajúcich školských rokov. Matematiku som nevedel vôbec a vo všetkých úlohách som iba hádal písmená. Zo slovenčiny som sa snažil aspoň niečo napísať. Matematika sa mi zdá omnoho ťažšia. S veľkou pravdepodobnosťou budem mnohé výsledky iba tipovať,“ dodáva žiak, ktorý sa chce stať cukrárom.

Stredné školy rešpektujú výsledky monitoru
Tento odbor vyučuje Stredné odborné učilište v Novom Meste nad Váhom. „Už v minulom školskom roku sme výsledky Monitoru 9 zakomponovali do kritérií prijímacieho konania. Pre študijné odbory sme vyžadovali úspešnosť minimálne vo výške 40 percent. Sme učilište, nemôžeme dávať latku vyššie ako gymnáziá alebo združené stredné školy. Aj tento rok zakomponuje výsledky celoplošného testovania do kritérií prijímacieho konania pre študijný odbor Pracovník marketingu a študijný odbor Podnikateľ pre rozvoj vidieka. Percento úspešnosti sme zatiaľ nekonkretizovali. Nebudeme však robiť žiadne problémy žiakom, ktorí 6. februára nepísali tento celoplošný test pre chorobu alebo z iných vážnych príčin,“ povedal riaditeľ školy Stanislav Paučin.

Žiaci v plnej príprave
Na druhom brehu stoja žiaci, ktorí sa dlhodobo pripravujú a dosahujú výborné vyučovacie výsledky. „Na vyučovanie sa pripravujem pravidelne. Nemusím sa teraz stresovať pred celoplošným testovaním žiakov v našej republike. Predbežný skúšobný test Komparo som vypracovala zo slovenského jazyka a literatúry na 93 percent a v matematike som dosiahla tiež vyše 80 percent. Matematika bola v minulých rokoch náročná. Niektoré príklady však mali jednoduché riešenie, ale ich zadanie bolo napísané ťažko zrozumiteľným spôsobom. Docvičovať budem čítanie s porozumením. To sa mi zdá zvláštne. V škole pravidelne píšeme nácvičné testy a v ovzduší je cítiť blížiaci sa termín veľkej skúšky,“ povedala deviatačka Lucia Krajčovicová, ktorá chce študovať na novomestskom gymnáziu.

Monitor je príprava na externú časť maturity
Gymnázium M. R. Štefánika patrí ku školám, kam sa hlásia žiaci s vynikajúcim prospechom a perspektívou študovať na vysokej škole. „Predpokladáme, že ich výsledky v tomto celoslovenskom teste budú výborné. Jeho výsledky berieme do úvahy, ale určite ich nekladieme na prvé miesto. Ak sa u nás konajú prijímacie skúšky a sú žiaci s rovnakým počtom bodov z našich písomných skúšok, je jedným z ďalších kritérií aj výsledok „monitoru“. Postupujeme tak aj v prípade bez prijímacieho konania. Pri zhodnom priemere známok viacerých žiakov na vysvedčení môže rozhodnúť práve ich percentuálna úspešnosť z celoplošného testu,“ vysvetľuje riaditeľka gymnázia Mária Vitásková. Zároveň prízvukuje, že výborní žiaci základných škôl pristúpia k tejto forme preverenia vedomostí s veľkou zodpovednosťou. Problémových žiakov v príprave na slovenský jazyk a matematiku určite neovplyvní a ich príprava lepšia nebude. Pritom sa žiaci deviateho ročníka po prvýkrát stretávajú s niečím podobným, ako je potom na stredných školách externá časť písomnej formy maturitnej skúšky.

Úspešnosť v celoslovenskom teste je aj reklamou školy
V Základnej škole na Ulici kpt. Nálepku začali s cielenou prípravou od septembra. „Využívame všetky prostriedky skvalitnenia prípravy žiakov vrátane doučovania. Každé dva - tri týždne pripravujeme pre našich žiakov cvičné testy z matematiky a slovenského jazyka, ktoré následne vyhodnocujeme a odstraňujeme hlavné nedostatky vo vedomostiach,“ prezradil riaditeľ školy Vladimír Kollár. Škola sa v novembri zapojila aj do celoslovenskej akcie Komparo. „Tu sú testy podobné a ich vyhodnocovanie zhodné ako v oficiálnom celoplošnom teste. Taký „malý monitor“. Je to však platená a finančne dosť náročná záležitosť. Na testovanie sme dali 15-tisíc korún, ktoré poskytlo z rozpočtu Rodičovské združenie. Je to však výborná generálka a žiaci už vopred precítili atmosféru, ktorá ich čaká. Každý žiak po vyhodnotení dostal osobný list, v ktorom sú napísané jeho silné i slabé stránky. Tie sme osobne potom so žiakmi prebrali,“ dodáva riaditeľ. Vyučujúci dávali žiakom testy aj na domácu prípravu, nezaháľali ani počas Vianoc. Kollár potvrdzuje, že aj v jeho veľkom školskom kolektíve sú deviataci rozlišní. „Väčšina brala Komparo veľmi zodpovedne a snažila sa dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Našli sa však aj takí, ktorí si s ním veľké problémy nerobili. Odovzdali za pár minút takmer prázdne papiere a výsledky tipovali.“

Učitelia matematiky a slovenčiny sa cítia znevýhodnení
Ako uvádzajú učitelia vo svojich postrehoch, vedomosti z cudzích jazykov, chémie, fyziky, dejepisu, zemepisu, prírodopisu a ďalších predmetov akoby u nás v rámci celoplošného testovania nikoho nezaujímali. Po vyhodnotení monitorovacích testov nasledujú presné štatistické čísla putujúce nielen do škôl, ale i do ďalších štátnych inštitúcií. Školy sú posudzované podľa percentuálnej úspešnosti a porovnávané podľa celoštátneho priemeru. A s nimi, pochopiteľne, aj učitelia. Žiakov si však učiteľ nevyberá a napokon ani žiaci svojho učiteľa. Sú ročníky vedomostne výborné, prídu však aj generácie detí, ktorým logické myslenie vlastné nie je a s prospechom je to horšie. A žiaľ, na to, čo by malo byť podstatné, sa akosi zabúda. Porovnať predovšetkým to, či žiak obhájil prostredníctvom celoplošného testu svoju známku z polročného vysvedčenia. Práve tento fakt by mal byť veľmi dôležitým kritériom hodnotenia práce učiteľa i školy.

Najčítanejšie na My Trenčín

Inzercia - Tlačové správy

 1. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž
 2. Contact Center Hub a Ncontactcenter od NFON
 3. Volkswagen ID.5 prináša nový softvér aj pre staršie modely
 4. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách?
 5. Šprintérsky duel IONIQ 5 vs i30 N Performance má víťaza
 6. MS v hokeji: TV Tipsport + špeciálna kurzová ponuka!
 7. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov
 8. Odišlo už štvrť milióna mladých ľudí. Má Slovensko budúcnosť?
 1. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž
 2. Do finále McDonald´s Cupu sa prebojovalo mužstvo z Víťaza
 3. Garmin vyrobil cykloradar Varia RCT715 s bezpečnostnou kamerou
 4. Obľúbená pracovná agentúra Work Service nezmizla
 5. Župné mestečko ovládne krajské mesto aj celý Abov. Už zajtra
 6. 5 najčastejších chýb pri zateplení šikmej strechy: vyhnite sa im
 7. Aké typy cukrovky poznáme?
 8. Biele srdce putovalo aj do Nemocnice AGEL Košice-Šaca
 1. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov 7 359
 2. Odišlo už štvrť milióna mladých ľudí. Má Slovensko budúcnosť? 6 169
 3. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách? 5 952
 4. Príliš veľa vitamínov škodí zdraviu, majte ich pod kontrolou 1 406
 5. 5 najčastejších chýb pri zateplení fasády: zabráňte im 1 290
 6. Doplaťte tisíce. Ako bojovať s podrazmi developerov? 1 245
 7. Šprintérsky duel IONIQ 5 vs i30 N Performance má víťaza 1 233
 8. MS v hokeji: TV Tipsport + špeciálna kurzová ponuka! 1 074

Blogy SME

 1. Michal Múčka: Ako ma uniesli do UFO
 2. ADRA Slovensko: Dobrovoľníctvo v srbskom Belehrade. Príbehy ľudí bez domova ako odraz spoločnosti
 3. Dana Janebová: Keby bol človek ako svetlo
 4. Iveta Bakitová: Tarragona a ešte pár cestovateľských tipov na Costa Dorada v Španielsku
 5. Natália Šepitková: V Dánsku podpísali európski lídri významnú dohodu, ktorá zníži závislosť Európy od ruského plynu
 6. Aliancia NIE RAKOVINE: Ideme za vami - Turné NIE RAKOVINE 2022
 7. Vladimír Hatara: Prečo je politika odporná
 8. Kristína Jakubičková: Ako sa hádať na úrovni alebo prečo sa neuchýliť k invektívam najhrubšieho zrna
 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 20 284
 2. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 10 305
 3. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 9 215
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 5 833
 5. Ivan Beňovič: Sankcie voči oligarchom vojnu na Ukrajine nezastavia 4 087
 6. Jana Melišová: Skutočná cena za vojnu 4 048
 7. Miroslav Kocúr: Pápež sa pomýlil 3 819
 8. EQUUS: Prvý 6-kolesový lesný traktor EQUUS. Čo všetko dokáže? 3 222
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 2. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 3. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
 4. Jiří Ščobák: Sluha národa: Recenze 1. řady seriálu s Volodymyrom Zelenskym
 5. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?
 6. Jiří Ščobák: Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 37. - Arktída - Nansenova expedícia na lodi Fram (1893 - 1896)
 8. Adam Valček: Pri čudnom zákroku na súde sa NAKA pokúšala zmocniť utajených dokumentov
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trenčín - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trenčín

Nemšovskí policajti riešili opitého 39-ročného cyklistu, ktorý na bicykli kľučkoval ulicami mesta.


SITA 9 h
Ilustračné foto.

Súčasná výška dôchodkov núti seniorov nakupovať len to najpotrebnejšie a najlacnejšie.


9 h
Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Kolíková podala návrh na začatie disciplinárneho konania proti sudkyni v novembri 2020.


TASR 11 h

Štvrtú živú diskusiu zo štúdia denníka SME v rámci projektu Závislosti inak bude moderovať Šarkan – Peter Novák.


16. máj

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Vytvárame si obrovský problém, hovoria lesníci.


18. máj

Spoločnosť West Media podpísala dlhodobú nájomnú zmluvu na 15 hektárové pozemky.


12 h

Spoločnosť PEX spolupracuje aj s FBI.


18. máj

Najväčšie pohoršenie vzbudilo nákladné auto. Ak by sa takáto akcia mala opakovať, podľa biskupského ekonóma bude vhodné, aby sa určili kritériá.


18. máj

Blogy SME

 1. Michal Múčka: Ako ma uniesli do UFO
 2. ADRA Slovensko: Dobrovoľníctvo v srbskom Belehrade. Príbehy ľudí bez domova ako odraz spoločnosti
 3. Dana Janebová: Keby bol človek ako svetlo
 4. Iveta Bakitová: Tarragona a ešte pár cestovateľských tipov na Costa Dorada v Španielsku
 5. Natália Šepitková: V Dánsku podpísali európski lídri významnú dohodu, ktorá zníži závislosť Európy od ruského plynu
 6. Aliancia NIE RAKOVINE: Ideme za vami - Turné NIE RAKOVINE 2022
 7. Vladimír Hatara: Prečo je politika odporná
 8. Kristína Jakubičková: Ako sa hádať na úrovni alebo prečo sa neuchýliť k invektívam najhrubšieho zrna
 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 20 284
 2. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 10 305
 3. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 9 215
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 5 833
 5. Ivan Beňovič: Sankcie voči oligarchom vojnu na Ukrajine nezastavia 4 087
 6. Jana Melišová: Skutočná cena za vojnu 4 048
 7. Miroslav Kocúr: Pápež sa pomýlil 3 819
 8. EQUUS: Prvý 6-kolesový lesný traktor EQUUS. Čo všetko dokáže? 3 222
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 2. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 3. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
 4. Jiří Ščobák: Sluha národa: Recenze 1. řady seriálu s Volodymyrom Zelenskym
 5. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?
 6. Jiří Ščobák: Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 37. - Arktída - Nansenova expedícia na lodi Fram (1893 - 1896)
 8. Adam Valček: Pri čudnom zákroku na súde sa NAKA pokúšala zmocniť utajených dokumentov

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu