Štvrtok, 29. október, 2020 | Meniny má KláraKrížovkyKrížovky

Dôkladná príprava alebo len tipy?

Opäť je pred nami test národa. Tentoraz nie televízny, ale skutočný. Magickým dátumom pre žiakov deviatych ročníkov je 6. február, kedy sa na celom území Slovenska uskutoční Celoplošné testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ, z minulosti známe pod pojmom

„Monitor 9“.

Na rozdiel od predchádzajúcich rokov nebude umožnený náhradný termín. Ak sa žiak chce vyhnúť zbytočným problémom, v tomto termíne sa ho pravdepodobne aj zúčastní. Zdravý, či chorý. Prijímacie konania na stredné školy a odborné učilištia sa blížia a mnohé z nich považujú výsledky monitoru za veľmi dôležité.

O čo vlastne ide?
Cieľom monitoringu je overenie vedomostí a zručností z matematiky a vyučovacieho jazyka. V školskom roku 2007-2008 prichádza i ku kvalitatívnym zmenám. Časť testu bude zameraná aj na overenie čitateľskej a jazykovej gramotnosti v štátnom jazyku a zistenie úrovne matematickej gramotnosti vo vyučovacom jazyku. Výsledky testovania by mali poskytnúť údaje smerujúce ku skvalitneniu procesu vzdelávania v školách. Súčasní stredoškoláci z Nového Mesta nad Váhom, ktorí majú testy už za sebou, svorne tvrdia, že v niektorých ročníkoch bola náročnejšia slovenčina, inokedy matematika. Stalo sa, že medzi testujúcimi otázkami sa vyskytla aj úloha, ktorá mala byť podľa učebných osnov prebratá až po termíne vedomostnej skúšky.

Skryť Vypnúť reklamu

Čo čaká deviatakov?
V prvej časti testu budú riešiť žiaci dvadsať úloh z matematiky počas 45 minút. Prvých desať úloh má otvorený charakter. To znamená, že žiak musí úlohu najskôr vypočítať a potom do vyhradeného priestoru dopísať správny výsledok. Zvyšných desať úloh z matematiky má formu klasického výberu správnej odpovede zo štyroch možností A, B, C, D. Podľa informácie z internetových stránok Štátneho pedagogického ústavu, môžu počas riešenia jednotlivých úloh používať kalkulačku, čo v minulých rokoch nebolo dovolené. V učive zo slovenského jazyka a literatúry čaká na deviatakov opäť dvadsať otázok na 45 minút. Všetky úlohy budú riešiť formou testu.

V druhej, novej časti testovania, overí schopnosti žiakov po 15 úloh v čase 30 minút. V tejto časti bude žiak odpoveď formovať v tvare číselných údajov, slovom i slovnými spojeniami, prípadne aj výberom správnej odpovede z uvedených variantov.

Skryť Vypnúť reklamu

Celoplošné testovanie deviatakov – áno, či nie?
Podľa názoru učiteľov, pri koncipovaní náročnosti úloh siahajú autori testov niekde do zlatého stredu. Nadaní a talentovaní študenti môžu niektoré úlohy považovať za veľmi jednoduché. Naopak, neprospievajúci a slabo prospievajúci žiaci častokrát neprejdú úskaliami ani tých najjednoduchších zadaní. Adresnosť testu je ušitá na priemerného slovenského žiaka.

Pedagógovia vidia nedostatok celoplošného testovania najmä v riešení úlohy. „Nikoho nezaujíma postup, systém a logika uvažovania žiaka. Vo väčšine úloh stačí určiť správne „písmenko“. Najmä v matematike. Riešiteľ môže ovládať postupy celých úloh a poznať celé učivo. Stačí, ak v poslednom riadku zabudne na desatinnú čiarku, jednu nulu alebo si omylom vyberie iné písmeno. A je zle! Hodnotí sa iba doplňovací hárok a na tom za žiaka hovoria iba ním vytvorené krížiky cez ponúknuté písmená. A to je naozaj málo,“ tvrdí učiteľ matematiky jednej novomestskej školy. Taktiež výber zo štyroch možností A, B, C, D považuje za primalý. Štatistika nepustí a ak by sa prvá časť testov zo slovenského jazyka rozdala hoci aj medzi malých prváčikov poznajúcich iba písmenká, mali by dosiahnuť pri testovaní z učiva vyšších ročníkov a najmä deviatej triedy na základe pravdepodobnosti priemerne 25 percentnú úspešnosť. A pritom ani netušia, aké učivo ich ešte len čaká vo vyšších ročníkoch. Ale šanca trafiť správnu odpoveď zo štyroch ponúknutých možností vo všetkých úlohách je dosť vysoká. Práve tých 25 percent. Reálne prípady potom dokazujú, že deviatak, ktorý mal z predmetu na vysvedčení pätorku, pri troche šťastia napísal test s nadpolovičnou úspešnosťou správnych odpovedí.

Skryť Vypnúť reklamu

Test deviatakov poskytne možnosť porovnať vedomostnú úroveň v jednotlivých krajoch Slovenska, mestách, školách, triedach i samotných žiakov. Samozrejme iba v prípade, ak je dodržaná maximálna objektívnosť. Zároveň sa žiakom vštepujú moderné spôsoby preverovania ich schopností, na ktoré ešte pred pár rokmi neboli zvyknutí.

Pre najslabších žiakov je to klasická „tipovačka“
Vedomostné rozdiely medzi súčasnými deviatakmi sú obrovské. Od jednotkárov vyhrávajúcich celoštátne vedomostné súťaže až po žiakov neprospievajúcich takmer zo všetkých predmetov. A všetkých čaká tá istá skúška. Deviatak, ktorý neprospieva v polroku zo slovenského jazyka, matematiky a chémie, sa zdôveril. „Doma sa vôbec nepripravujem. Niečo si zapamätám v škole. Skúšobný test Komparo som z matematiky napísal iba na 18 percent. Učiť sa mi nechce, nepíšem si ani domáce úlohy. Bojím sa, že ma neprijmú do školy, kam som si dal prihlášku, pretože moja výsledná úspešnosť bude určite veľmi nízka. V škole sme skúšali „monitory“ z predchádzajúcich školských rokov. Matematiku som nevedel vôbec a vo všetkých úlohách som iba hádal písmená. Zo slovenčiny som sa snažil aspoň niečo napísať. Matematika sa mi zdá omnoho ťažšia. S veľkou pravdepodobnosťou budem mnohé výsledky iba tipovať,“ dodáva žiak, ktorý sa chce stať cukrárom.

Stredné školy rešpektujú výsledky monitoru
Tento odbor vyučuje Stredné odborné učilište v Novom Meste nad Váhom. „Už v minulom školskom roku sme výsledky Monitoru 9 zakomponovali do kritérií prijímacieho konania. Pre študijné odbory sme vyžadovali úspešnosť minimálne vo výške 40 percent. Sme učilište, nemôžeme dávať latku vyššie ako gymnáziá alebo združené stredné školy. Aj tento rok zakomponuje výsledky celoplošného testovania do kritérií prijímacieho konania pre študijný odbor Pracovník marketingu a študijný odbor Podnikateľ pre rozvoj vidieka. Percento úspešnosti sme zatiaľ nekonkretizovali. Nebudeme však robiť žiadne problémy žiakom, ktorí 6. februára nepísali tento celoplošný test pre chorobu alebo z iných vážnych príčin,“ povedal riaditeľ školy Stanislav Paučin.

Žiaci v plnej príprave
Na druhom brehu stoja žiaci, ktorí sa dlhodobo pripravujú a dosahujú výborné vyučovacie výsledky. „Na vyučovanie sa pripravujem pravidelne. Nemusím sa teraz stresovať pred celoplošným testovaním žiakov v našej republike. Predbežný skúšobný test Komparo som vypracovala zo slovenského jazyka a literatúry na 93 percent a v matematike som dosiahla tiež vyše 80 percent. Matematika bola v minulých rokoch náročná. Niektoré príklady však mali jednoduché riešenie, ale ich zadanie bolo napísané ťažko zrozumiteľným spôsobom. Docvičovať budem čítanie s porozumením. To sa mi zdá zvláštne. V škole pravidelne píšeme nácvičné testy a v ovzduší je cítiť blížiaci sa termín veľkej skúšky,“ povedala deviatačka Lucia Krajčovicová, ktorá chce študovať na novomestskom gymnáziu.

Monitor je príprava na externú časť maturity
Gymnázium M. R. Štefánika patrí ku školám, kam sa hlásia žiaci s vynikajúcim prospechom a perspektívou študovať na vysokej škole. „Predpokladáme, že ich výsledky v tomto celoslovenskom teste budú výborné. Jeho výsledky berieme do úvahy, ale určite ich nekladieme na prvé miesto. Ak sa u nás konajú prijímacie skúšky a sú žiaci s rovnakým počtom bodov z našich písomných skúšok, je jedným z ďalších kritérií aj výsledok „monitoru“. Postupujeme tak aj v prípade bez prijímacieho konania. Pri zhodnom priemere známok viacerých žiakov na vysvedčení môže rozhodnúť práve ich percentuálna úspešnosť z celoplošného testu,“ vysvetľuje riaditeľka gymnázia Mária Vitásková. Zároveň prízvukuje, že výborní žiaci základných škôl pristúpia k tejto forme preverenia vedomostí s veľkou zodpovednosťou. Problémových žiakov v príprave na slovenský jazyk a matematiku určite neovplyvní a ich príprava lepšia nebude. Pritom sa žiaci deviateho ročníka po prvýkrát stretávajú s niečím podobným, ako je potom na stredných školách externá časť písomnej formy maturitnej skúšky.

Úspešnosť v celoslovenskom teste je aj reklamou školy
V Základnej škole na Ulici kpt. Nálepku začali s cielenou prípravou od septembra. „Využívame všetky prostriedky skvalitnenia prípravy žiakov vrátane doučovania. Každé dva - tri týždne pripravujeme pre našich žiakov cvičné testy z matematiky a slovenského jazyka, ktoré následne vyhodnocujeme a odstraňujeme hlavné nedostatky vo vedomostiach,“ prezradil riaditeľ školy Vladimír Kollár. Škola sa v novembri zapojila aj do celoslovenskej akcie Komparo. „Tu sú testy podobné a ich vyhodnocovanie zhodné ako v oficiálnom celoplošnom teste. Taký „malý monitor“. Je to však platená a finančne dosť náročná záležitosť. Na testovanie sme dali 15-tisíc korún, ktoré poskytlo z rozpočtu Rodičovské združenie. Je to však výborná generálka a žiaci už vopred precítili atmosféru, ktorá ich čaká. Každý žiak po vyhodnotení dostal osobný list, v ktorom sú napísané jeho silné i slabé stránky. Tie sme osobne potom so žiakmi prebrali,“ dodáva riaditeľ. Vyučujúci dávali žiakom testy aj na domácu prípravu, nezaháľali ani počas Vianoc. Kollár potvrdzuje, že aj v jeho veľkom školskom kolektíve sú deviataci rozlišní. „Väčšina brala Komparo veľmi zodpovedne a snažila sa dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Našli sa však aj takí, ktorí si s ním veľké problémy nerobili. Odovzdali za pár minút takmer prázdne papiere a výsledky tipovali.“

Učitelia matematiky a slovenčiny sa cítia znevýhodnení
Ako uvádzajú učitelia vo svojich postrehoch, vedomosti z cudzích jazykov, chémie, fyziky, dejepisu, zemepisu, prírodopisu a ďalších predmetov akoby u nás v rámci celoplošného testovania nikoho nezaujímali. Po vyhodnotení monitorovacích testov nasledujú presné štatistické čísla putujúce nielen do škôl, ale i do ďalších štátnych inštitúcií. Školy sú posudzované podľa percentuálnej úspešnosti a porovnávané podľa celoštátneho priemeru. A s nimi, pochopiteľne, aj učitelia. Žiakov si však učiteľ nevyberá a napokon ani žiaci svojho učiteľa. Sú ročníky vedomostne výborné, prídu však aj generácie detí, ktorým logické myslenie vlastné nie je a s prospechom je to horšie. A žiaľ, na to, čo by malo byť podstatné, sa akosi zabúda. Porovnať predovšetkým to, či žiak obhájil prostredníctvom celoplošného testu svoju známku z polročného vysvedčenia. Práve tento fakt by mal byť veľmi dôležitým kritériom hodnotenia práce učiteľa i školy.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť
 2. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 3. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 4. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 5. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 6. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 7. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 8. Aplikácia na likvidáciu škody. Bez obhliadky a bez faktúry.
 9. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 10. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 1. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 2. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 3. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 4. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
 5. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 6. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 7. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 8. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 9. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 10. Aplikácia na likvidáciu škody. Bez obhliadky a bez faktúry.
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 35 280
 2. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 23 594
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 19 680
 4. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 17 828
 5. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 15 756
 6. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 13 010
 7. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 246
 8. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 472
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 379
 10. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 552
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trenčín - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trenčín

Obvinila 29-ročného muža zo zločinu týrania blízkej osoby

Trenčiansky policajný vyšetrovateľ obvinil 29-ročného muža zo zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby.

Na Slovensku pribudlo v stredu 2785 infikovaných

269 nových prípadov hlásia z Trenčianskeho kraja.

Ilustračné foto.

Šiestu ligu by sme finančne utiahli, hovorí David Kačerek starší

Je živou dušou beckovského futbalu. 47-ročný David Kačerek starší túži klub spod hradu posunúť medzi oblastnú elitu.

David Kačerek.

Prímestské autobusy v TSK budú od piatka premávať v prázdninovom režime

Autobusy zabezpečujúce prímestskú autobusovú dopravu v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) budú o piatka (30. 10.) premávať v prázdninovom režime.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V niektorých obciach v okolí Trnavy testovanie nebude

Pôvodne začali v okrese Trnava s prípravami na testovanie všetky obce, niektoré však dostali informáciu o pričlenení ich odberových miest k susedným obciam.

Vodič autobusu náraz neprežil. Cesta je neprejazdná

Dôvody, pre ktoré vodič náhle zmenil smer jazdy, polícia preveruje.

Zoznam odberných miest v liptovských mestách

Pozrite si, na akých miestach sa bude konať celoplošné testovanie v liptovských mestách.

V Martine bude obyvateľov testovať 50 odberových tímov

Mesto Martin zverejnilo zoznam odberových miest.

Už ste čítali?