Streda, 21. október, 2020 | Meniny má UršuľaKrížovkyKrížovky
ZÁKLADNÁ ŠKOLA V OMŠENÍ

Rozvíjajúca sa škola oslávi onedlho päťdesiatiny

Škola sa nachádza v prostredí, ktoré je známe svojimi prírodnými krásami. Z okolitých vrchov je. najznámejší BABA, ktorý sa hrdo týči nad dedinkou, rozprestierajúcou sa v blízkosti známeho kúpeľného mesta Trenčianske Teplice.

Škola sa nachádza v prostredí, ktoré je známe svojimi prírodnými krásami. Z okolitých vrchov je. najznámejší BABA, ktorý sa hrdo týči nad dedinkou, rozprestierajúcou sa v blízkosti známeho kúpeľného mesta Trenčianske Teplice.

História

Myšlienka založiť v obci školu vznikla pred 47 rokmi a v roku 2009 bude 50. výročie jej vzniku. Od týchto čias sa z nej ozýva čulý ruch, krik a smiech školákov, ktorí sú v prevažnej miere domáci. Od svojho vzniku prešla táto základná škola dlhým vývinom. Vystriedali sa tu mnohí pedagógovia a menila sa postupne aj celková tvár školy. Pôvodne to bola budova s deviatimi triedami, so spoločnou učebňou chémie a fyziky, samostatnou dielňou a malými skladovými a kabinetnými priestormi. V roku 1979 bola k budove školy pristavená telocvičňa, ktorá patrí k najväčším v okolí. Neskôr bola zriadená aj školská kuchyňa s jedálňou, ktorá bola v minulom školskom roku presunutá do budovy Materskej školy a zabezpečuje stravovanie žiakov materskej aj základnej školy.
Základná škola v Omšení je právnym subjektom, jej zriaďovateľom je obec, ktorá má necelých 2000 obyvateľov.

Skryť Vypnúť reklamu

Zameranie školy

Tento kolektív zabezpečuje výchovno-vzdelávacie aktivity pre 215 žiakov, z tohto na prvom stupni pre 83 žiakov a na druhom pre 132 žiakov. V škole pracuje jedno oddelenie ŠKD, v ktorom je zapísaných 22 žiakov.
Snahou vedenia ZŠ v Omšení je zamerať smerovanie školy na sústavné zvyšovanie úrovne vedomostí, zručností a návykov žiakov. Medzi popredné úlohy patrí zabezpečiť v čo najvyššej miere kvalifikované vyučovanie. Snahou vyučujúcich na druhom stupni je systematicky pripravovať žiakov 9. ročníka na monitorovanie úrovne vedomostí s prihliadnutím na prijímacie skúšky na stredné školy.
Vedenie školy podporuje vyučovacie stratégie, metódy a postupy založené na skúsenostiach a prepojené so životom ako interaktívne zážitkové učenie a projektové vyučovanie, prácu detí a pedagógov na medzinárodných projektoch – e-Twinning, Comenius a ďalších.
Veľkú pozornosť venujú vyučujúci Slovenského jazyka čitateľskej zručnosti. Žiaci sa zapájajú do aktivít a súťaží, ktoré sú podporované využívaním informačnej a komunikačnej techniky.
Vzdelávanie pedagógov
V popredí stojí aj záujem vedenia školy o systematické vzdelávanie pedagógov v rámci kariérneho rastu.
Pedagógovia sa venujú predmetovým olympiádam, rôznym súťažiam (literárnym, umeleckým, športovým). Pokračujú v realizácii Koncepcie enviromentálnej výchovy a ponúkané programy zapracúvajú do učebných osnov jednotlivých predmetov.
Pod odborným vedením výchovnej poradkyne v spolupráci s triednymi učiteľmi sa kladie na popredné miesta práca s deťmi so špeciálno–pedagogickými potrebami.
Škola spolupracuje s Rodičovskou radou, Radou školy, metodickými orgánmi – Metodickým združením a predmetovými komisiami, so zriaďovateľom ZŠ i MŠ.

Skryť Vypnúť reklamu

Voľnočasové aktivity

Vedúcou Metodického združenia je Mária Hoštáková, ktorá so svojimi kolegyňami z I. stupňa riadi a usmerňuje výchovno–vzdelávaciu činnosť žiakov. Žiaci sa zapájajú vo voľnom čase do krúžkovej činnosti, žijú pestrým kultúrnym či športovým životom. Najobľúbenejšími aktivitami je práca v turistickom, počítačovom, fotografickom, e-twinningovom krúžku, ale aj pohybové hry, mažoretky a krúžok malého majstra sú pre žiakov lákavé a pravidelne navštevované.
Naša škola žije i pestrým kultúrnym životom. V priebehu minulého školského roka pripravili žiaci pod vedením svojich učiteliek nejeden pekný kultúrny program. Medzi tradičné programy patria už tradične v decembri príchod Mikuláša do školy, Vianočná akadémia pre všetkých žiakov a zamestnancov školy, program pre starších občanov, ktorý je vždy rozlúčkou so starým rokom, fašiangový karneval detí ZŠ a MŠ, programy pre mamičky k ich sviatku, Deň detí, ale i vystúpenia žiakov pri iných príležitostiach osláv v obci. Okrem kultúrnych podujatí v škole a obci stoja v popredí záujmu žiakov návštevy filmových i divadelných predstavení, ktorými sa snažíme prebudiť v nich vnímavého a citlivého diváka, pestovať v žiakoch kladný vzťah k umeniu, ku krásnu.

Skryť Vypnúť reklamu

Úspešní na súťažiach

Žiaci sú aktívni aj v rôznych súťažiach, z ktorých najúspešnejšie bývajú už tradične literárne súťaže : Rozprávkové vretienko, v ktorej žiačky Z. Marčeková a M. Šmatláková reprezentovali našu školu v okresnej súťaži. Hviezdoslavov Kubín patrí taktiež medzi obľúbené literárne súťaže v našej škole. Naše žiačky A. Holičková, A. Škrovánková, M. Bežáková a J. Galiovská sa zúčastnili obvodového kola v Trenčíne, kde J. Galiovská postúpila do okresného kola. Žiaci nezaostávajú ani v matematických súťažiach, zapájajú sa pravidelne do súťaže Matematický klokan, v ktorom sme mali doposiaľ tiež vždy úspešných riešiteľov.
Na II. stupni pracujú predmetové komisie prírodovedných, spoločensko–vedných i výchovných predmetov. Žiaci sa zapájajú do súťaží a olympiád. Obľúbenou súťažou je Pytagoriáda, ktorej sa zúčastnilo v minulom roku 64 žiakov 3. – 8. ročníka. Medzinárodná súťaž Matematický klokan dosiahla rekordný počet účastníkov oproti predchádzajúcim rokom. Školského kola sa zúčastnilo 85 žiakov 2. –9. ročníka. Úspešní riešitelia získali 5 klokanov, patrili medzi najlepších riešiteľov Slovenska. Boli to: I. Ilavská, J. Tvrdoň, D. Pučeková, M. Porubčan, M. Bajzík, N. Marušincová a D. Posluch.

Láska k jazyku

PK spoločensko – vedných predmetov pracuje pod vedením Mgr. Alžbety Škrovánkovej. Najdôležitejšie úlohy, ktoré si komisia stanovila, sledujú v prvom rade pestovať v žiakoch lásku k materinskému jazyku, viesť ich k zvyšovaniu jazykovej kultúry, ku kladnému vzťahu k literatúre, zvyšovať úroveň čitateľských schopností a čítaniu s porozumením. Naďalej zostáva stálou úlohou práca s talentovanými žiakmi vo všetkých predmetoch zapájaním do krúžkovej činnosti, súťaží a olympiád. Nedostatky v jazyku slovenskom i cudzom postupne odstraňovať a zvyšovať komunikatívnosť žiakov je cieľ, ktorý musí mať na zreteli každý, kto vyučuje materinský, ale i cudzí jazyk. Stálou úlohou zostáva aj spolupráca s miestnou knižnicou, ktorá je pre žiakov neustálym zdrojom záujmu o literatúru a aktívnu prácu s knihou.
Pravidelné sú i podujatia, ktoré podporujú záujem žiakov o spoločensko–vedné predmety. Sú to rôzne literárne, dejepisné exkurzie do slovenských miest a rodísk spisovateľov.
V žiakoch rozvíjame vzťah ku kultúre a umeniu návštevou divadelných i filmových predstavení.

Cudzie jazyky

V našej škole venujeme pozornosť aj výučbe cudzích jazykov a to nemeckého a anglického. Oba jazyky sa vyučujú súbežne v 1. – 4. ročníku, v ročníkoch 5. – 9. sa učia žiaci nemecký jazyk. V anglickom jazyku majú možnosť zdokonaľovať sa v rámci popoludňajšej krúžkovej činnosti. V nemeckom jazyku pripravuje Mária Štefanková pravidelne každý rok žiakov na olympiádu, v ktorej majú vždy výborné umiestnenia.

Úspešné projekty

V školskom roku 2005 / 2006 vypracoval riaditeľ školy projektový zámer pod názvom Digitálne štúrovstvo, ktorý sa ukázal ako úspešný a vďaka nemu bolo možné získať finančné prostriedky na nákup počítačovej techniky . Zo získaných finančných zdrojov bolo možné uskutočniť aj kurzy ovládania počítačovej techniky pre obyvateľov obce Omšenie. Zamerali sme sa na matky na materskej dovolenke, nezamestnané ženy, seniorov nad 65 rokov i stredoškolskú mládež.
Ďalším úspešným projektom, ktorý vypracoval riaditeľ školy, bol projekt Otvorená škola pre Infovek, ktorým boli získané ďalšie finančné prostriedky na dokúpenie počítačovej techniky.
V priebehu letných prázdnin pracovali Katarína Homolová a Alena Marčeková na projekte Zdravá škola, ktorý je zameraný na výučbu zdravého životného štýlu, čistého životného prostredia a predchádzaniu chorobám.
Denisa Križanová pracuje na projekte pod názvom e –TWINNING, čiže elektronické dvojča. Zostavila skupinu detí prvého a druhého ročníka, našla si partnera v Českej republike –Základnú školu Sivice pri Brne a rozbehla úspešný projekt MEDOVNÍKOVÝ DOMČEK, ktorý vyhral národnú súťaž O najlepší e-Twinning projekt na Slovensku a s ním aj týždňovú rozprávkovú cestu do Bojníc. V tomto roku s uvedeným projektom prekročili hranice Slovinska a pribrali nového partnera Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici. Takto v trojici s deťmi I. stupňa objavujú neustále “Sedem divov nášho kraja „. Prvým divom boli najzaujímavejšie historické miesta nášho kraja, druhým najvyššie položené miesto v našom kraji spojený s výstupom na Omšenskú Babu s rodičmi, tretím divom sú najkrajšie tradície obce, piatym najstarší tradičný recept kraja spojený s večerom plným tradičných jedál mám i starých mám. Šiestym divom je najstaršie slovo z kroniky obce, pátranie po najstaršej kronike obce a posledným siedmym divom je najzaujímavejšie remeslo obce.

V posledných dvoch rokoch sa nám podarilo veľa na škole zmeniť. Zaviedli sme nové aktivity ako kultúrne vystúpenia k Vianočným sviatkom, ku dňu matiek, heloweenska diskotéka, fašiangová diskotéka a reagujeme na požiadavky obce k rôznym sviatkom. Zmodernizovali a rozšírili sme počítačovú miestnosť a značne posilnili jej výbavu, v ktorej sa naplno môže využívať digitálna technika s podporou rýchleho internetu.

Požiadavka doby nás však ženie dopredu a v súčasnosti budujeme multimediálnu triedu na 1. stupni s úmyslom pilotne spustiť projektové miltimediálne vyučovanie. Nezištne nám pomáhajú rodičia, oslovení sponzori nám vychádzajú v ústrety a podporujú naše plány. Je pre nás veľmi príjemné, keď stretávame ľudí, ktorým záleži na budúcnosti mladej generácie.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 2. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 3. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 4. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 5. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 6. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 7. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 8. Zelená Bratislava
 9. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 10. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 1. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 3. Prebudili ste sa už v sude, sene alebo teepee? Je to zážitok!
 4. Počas pandémie je dôležité aj správne kúrenie
 5. Bezbariérové vozidlo
 6. Na NFŠ môže byť rýchlo 72 špeciálnych lôžok pre COVID 19
 7. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 8. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 9. Zelená Bratislava
 10. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 29 253
 2. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 16 027
 3. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 15 231
 4. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 13 730
 5. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 12 867
 6. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 376
 7. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 420
 8. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 9 277
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 195
 10. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 8 953
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trenčín - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trenčín

Po diaľnici uháňal rýchlosťou 207 kilometrov za hodinu, zinkasoval 800-eurovú pokutu

Trenčianski diaľniční policajti dnes popoludní namerali na diaľnici D1 v katastri mesta Ilava 43-ročného vodiča osobného motorového vozidla, ktorý prekročil maximálnu povolenú

ilustračné foto

V septembri klesla nezamestnanosť vo všetkých okresoch Trenčianskeho kraja

Úrady práce v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) evidovali koncom septembra 17.642 uchádzačov o zamestnanie. Ich počet medzimesačne klesol o 902.

Ambulantní lekári žiadajú lepšie informácie

Zväz ambulantných lekárov vyzval ministerstvo zdravotníctva, aby zjednotili pravidlá a informovali verejnosť.

ilustračná foto

AKTUÁLNE: Pribudlo 705 nakazených v Trenčianskom kraji 41

Z ochorenia sa zotavilo ďalších 468 ľudíLaboratóriá v pondelok otestovali 5 946 vzoriek. Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 23 298.

ilustračné foto

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Koronavírus si vyžiadal prvú obeť z radov zdravotníkov

Obvodný lekár v Lokci podľahol ochoreniu COVID-19, mal len 48 rokov.

Vojaci kontrolujú miesta určené na testovanie Oravcov

Samosprávy musia do piatka rána pripraviť priestory, kde sa uskutočnia odbery. Oravcov budú testovať trikrát.

V nemocnici v Čadci zomrel pacient na COVID-19

Čadca je červeným okresom, Kysucké Nové Mesto ostáva oranžovým.

Už ste čítali?