Štvrtok, 21. január, 2021 | Meniny má VincentKrížovkyKrížovky
ZÁKLADNÁ ŠKOLA V OMŠENÍ

Rozvíjajúca sa škola oslávi onedlho päťdesiatiny

Škola sa nachádza v prostredí, ktoré je známe svojimi prírodnými krásami. Z okolitých vrchov je. najznámejší BABA, ktorý sa hrdo týči nad dedinkou, rozprestierajúcou sa v blízkosti známeho kúpeľného mesta Trenčianske Teplice.

Škola sa nachádza v prostredí, ktoré je známe svojimi prírodnými krásami. Z okolitých vrchov je. najznámejší BABA, ktorý sa hrdo týči nad dedinkou, rozprestierajúcou sa v blízkosti známeho kúpeľného mesta Trenčianske Teplice.

História

Myšlienka založiť v obci školu vznikla pred 47 rokmi a v roku 2009 bude 50. výročie jej vzniku. Od týchto čias sa z nej ozýva čulý ruch, krik a smiech školákov, ktorí sú v prevažnej miere domáci. Od svojho vzniku prešla táto základná škola dlhým vývinom. Vystriedali sa tu mnohí pedagógovia a menila sa postupne aj celková tvár školy. Pôvodne to bola budova s deviatimi triedami, so spoločnou učebňou chémie a fyziky, samostatnou dielňou a malými skladovými a kabinetnými priestormi. V roku 1979 bola k budove školy pristavená telocvičňa, ktorá patrí k najväčším v okolí. Neskôr bola zriadená aj školská kuchyňa s jedálňou, ktorá bola v minulom školskom roku presunutá do budovy Materskej školy a zabezpečuje stravovanie žiakov materskej aj základnej školy.
Základná škola v Omšení je právnym subjektom, jej zriaďovateľom je obec, ktorá má necelých 2000 obyvateľov.

Skryť Vypnúť reklamu

Zameranie školy

Tento kolektív zabezpečuje výchovno-vzdelávacie aktivity pre 215 žiakov, z tohto na prvom stupni pre 83 žiakov a na druhom pre 132 žiakov. V škole pracuje jedno oddelenie ŠKD, v ktorom je zapísaných 22 žiakov.
Snahou vedenia ZŠ v Omšení je zamerať smerovanie školy na sústavné zvyšovanie úrovne vedomostí, zručností a návykov žiakov. Medzi popredné úlohy patrí zabezpečiť v čo najvyššej miere kvalifikované vyučovanie. Snahou vyučujúcich na druhom stupni je systematicky pripravovať žiakov 9. ročníka na monitorovanie úrovne vedomostí s prihliadnutím na prijímacie skúšky na stredné školy.
Vedenie školy podporuje vyučovacie stratégie, metódy a postupy založené na skúsenostiach a prepojené so životom ako interaktívne zážitkové učenie a projektové vyučovanie, prácu detí a pedagógov na medzinárodných projektoch – e-Twinning, Comenius a ďalších.
Veľkú pozornosť venujú vyučujúci Slovenského jazyka čitateľskej zručnosti. Žiaci sa zapájajú do aktivít a súťaží, ktoré sú podporované využívaním informačnej a komunikačnej techniky.
Vzdelávanie pedagógov
V popredí stojí aj záujem vedenia školy o systematické vzdelávanie pedagógov v rámci kariérneho rastu.
Pedagógovia sa venujú predmetovým olympiádam, rôznym súťažiam (literárnym, umeleckým, športovým). Pokračujú v realizácii Koncepcie enviromentálnej výchovy a ponúkané programy zapracúvajú do učebných osnov jednotlivých predmetov.
Pod odborným vedením výchovnej poradkyne v spolupráci s triednymi učiteľmi sa kladie na popredné miesta práca s deťmi so špeciálno–pedagogickými potrebami.
Škola spolupracuje s Rodičovskou radou, Radou školy, metodickými orgánmi – Metodickým združením a predmetovými komisiami, so zriaďovateľom ZŠ i MŠ.

Skryť Vypnúť reklamu

Voľnočasové aktivity

Vedúcou Metodického združenia je Mária Hoštáková, ktorá so svojimi kolegyňami z I. stupňa riadi a usmerňuje výchovno–vzdelávaciu činnosť žiakov. Žiaci sa zapájajú vo voľnom čase do krúžkovej činnosti, žijú pestrým kultúrnym či športovým životom. Najobľúbenejšími aktivitami je práca v turistickom, počítačovom, fotografickom, e-twinningovom krúžku, ale aj pohybové hry, mažoretky a krúžok malého majstra sú pre žiakov lákavé a pravidelne navštevované.
Naša škola žije i pestrým kultúrnym životom. V priebehu minulého školského roka pripravili žiaci pod vedením svojich učiteliek nejeden pekný kultúrny program. Medzi tradičné programy patria už tradične v decembri príchod Mikuláša do školy, Vianočná akadémia pre všetkých žiakov a zamestnancov školy, program pre starších občanov, ktorý je vždy rozlúčkou so starým rokom, fašiangový karneval detí ZŠ a MŠ, programy pre mamičky k ich sviatku, Deň detí, ale i vystúpenia žiakov pri iných príležitostiach osláv v obci. Okrem kultúrnych podujatí v škole a obci stoja v popredí záujmu žiakov návštevy filmových i divadelných predstavení, ktorými sa snažíme prebudiť v nich vnímavého a citlivého diváka, pestovať v žiakoch kladný vzťah k umeniu, ku krásnu.

Skryť Vypnúť reklamu

Úspešní na súťažiach

Žiaci sú aktívni aj v rôznych súťažiach, z ktorých najúspešnejšie bývajú už tradične literárne súťaže : Rozprávkové vretienko, v ktorej žiačky Z. Marčeková a M. Šmatláková reprezentovali našu školu v okresnej súťaži. Hviezdoslavov Kubín patrí taktiež medzi obľúbené literárne súťaže v našej škole. Naše žiačky A. Holičková, A. Škrovánková, M. Bežáková a J. Galiovská sa zúčastnili obvodového kola v Trenčíne, kde J. Galiovská postúpila do okresného kola. Žiaci nezaostávajú ani v matematických súťažiach, zapájajú sa pravidelne do súťaže Matematický klokan, v ktorom sme mali doposiaľ tiež vždy úspešných riešiteľov.
Na II. stupni pracujú predmetové komisie prírodovedných, spoločensko–vedných i výchovných predmetov. Žiaci sa zapájajú do súťaží a olympiád. Obľúbenou súťažou je Pytagoriáda, ktorej sa zúčastnilo v minulom roku 64 žiakov 3. – 8. ročníka. Medzinárodná súťaž Matematický klokan dosiahla rekordný počet účastníkov oproti predchádzajúcim rokom. Školského kola sa zúčastnilo 85 žiakov 2. –9. ročníka. Úspešní riešitelia získali 5 klokanov, patrili medzi najlepších riešiteľov Slovenska. Boli to: I. Ilavská, J. Tvrdoň, D. Pučeková, M. Porubčan, M. Bajzík, N. Marušincová a D. Posluch.

Láska k jazyku

PK spoločensko – vedných predmetov pracuje pod vedením Mgr. Alžbety Škrovánkovej. Najdôležitejšie úlohy, ktoré si komisia stanovila, sledujú v prvom rade pestovať v žiakoch lásku k materinskému jazyku, viesť ich k zvyšovaniu jazykovej kultúry, ku kladnému vzťahu k literatúre, zvyšovať úroveň čitateľských schopností a čítaniu s porozumením. Naďalej zostáva stálou úlohou práca s talentovanými žiakmi vo všetkých predmetoch zapájaním do krúžkovej činnosti, súťaží a olympiád. Nedostatky v jazyku slovenskom i cudzom postupne odstraňovať a zvyšovať komunikatívnosť žiakov je cieľ, ktorý musí mať na zreteli každý, kto vyučuje materinský, ale i cudzí jazyk. Stálou úlohou zostáva aj spolupráca s miestnou knižnicou, ktorá je pre žiakov neustálym zdrojom záujmu o literatúru a aktívnu prácu s knihou.
Pravidelné sú i podujatia, ktoré podporujú záujem žiakov o spoločensko–vedné predmety. Sú to rôzne literárne, dejepisné exkurzie do slovenských miest a rodísk spisovateľov.
V žiakoch rozvíjame vzťah ku kultúre a umeniu návštevou divadelných i filmových predstavení.

Cudzie jazyky

V našej škole venujeme pozornosť aj výučbe cudzích jazykov a to nemeckého a anglického. Oba jazyky sa vyučujú súbežne v 1. – 4. ročníku, v ročníkoch 5. – 9. sa učia žiaci nemecký jazyk. V anglickom jazyku majú možnosť zdokonaľovať sa v rámci popoludňajšej krúžkovej činnosti. V nemeckom jazyku pripravuje Mária Štefanková pravidelne každý rok žiakov na olympiádu, v ktorej majú vždy výborné umiestnenia.

Úspešné projekty

V školskom roku 2005 / 2006 vypracoval riaditeľ školy projektový zámer pod názvom Digitálne štúrovstvo, ktorý sa ukázal ako úspešný a vďaka nemu bolo možné získať finančné prostriedky na nákup počítačovej techniky . Zo získaných finančných zdrojov bolo možné uskutočniť aj kurzy ovládania počítačovej techniky pre obyvateľov obce Omšenie. Zamerali sme sa na matky na materskej dovolenke, nezamestnané ženy, seniorov nad 65 rokov i stredoškolskú mládež.
Ďalším úspešným projektom, ktorý vypracoval riaditeľ školy, bol projekt Otvorená škola pre Infovek, ktorým boli získané ďalšie finančné prostriedky na dokúpenie počítačovej techniky.
V priebehu letných prázdnin pracovali Katarína Homolová a Alena Marčeková na projekte Zdravá škola, ktorý je zameraný na výučbu zdravého životného štýlu, čistého životného prostredia a predchádzaniu chorobám.
Denisa Križanová pracuje na projekte pod názvom e –TWINNING, čiže elektronické dvojča. Zostavila skupinu detí prvého a druhého ročníka, našla si partnera v Českej republike –Základnú školu Sivice pri Brne a rozbehla úspešný projekt MEDOVNÍKOVÝ DOMČEK, ktorý vyhral národnú súťaž O najlepší e-Twinning projekt na Slovensku a s ním aj týždňovú rozprávkovú cestu do Bojníc. V tomto roku s uvedeným projektom prekročili hranice Slovinska a pribrali nového partnera Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici. Takto v trojici s deťmi I. stupňa objavujú neustále “Sedem divov nášho kraja „. Prvým divom boli najzaujímavejšie historické miesta nášho kraja, druhým najvyššie položené miesto v našom kraji spojený s výstupom na Omšenskú Babu s rodičmi, tretím divom sú najkrajšie tradície obce, piatym najstarší tradičný recept kraja spojený s večerom plným tradičných jedál mám i starých mám. Šiestym divom je najstaršie slovo z kroniky obce, pátranie po najstaršej kronike obce a posledným siedmym divom je najzaujímavejšie remeslo obce.

V posledných dvoch rokoch sa nám podarilo veľa na škole zmeniť. Zaviedli sme nové aktivity ako kultúrne vystúpenia k Vianočným sviatkom, ku dňu matiek, heloweenska diskotéka, fašiangová diskotéka a reagujeme na požiadavky obce k rôznym sviatkom. Zmodernizovali a rozšírili sme počítačovú miestnosť a značne posilnili jej výbavu, v ktorej sa naplno môže využívať digitálna technika s podporou rýchleho internetu.

Požiadavka doby nás však ženie dopredu a v súčasnosti budujeme multimediálnu triedu na 1. stupni s úmyslom pilotne spustiť projektové miltimediálne vyučovanie. Nezištne nám pomáhajú rodičia, oslovení sponzori nám vychádzajú v ústrety a podporujú naše plány. Je pre nás veľmi príjemné, keď stretávame ľudí, ktorým záleži na budúcnosti mladej generácie.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 2. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 3. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 4. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 5. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 7. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 8. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 9. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 10. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 1. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 2. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 3. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 7. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 8. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 9. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 10. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 31 569
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 29 420
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 12 989
 4. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 10 278
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 9 387
 6. Ohlúpli sme počas Covid roka? 8 021
 7. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 640
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 798
 9. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 489
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom? 4 898
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trenčín - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trenčín

Trenčín plánuje zrekonštruovať nocľaháreň a denné centrum pre bezdomovcov

Budovu z 19. storočia chcú zmodernizovať a rozšíriť jej kapacitu.

V centre pre bezdomovcov chcú zmodernizovať aj interiér

Najemotívnejší moment? Víťazstvo nad Slovanom. Pivo mohlo tiecť potokmi, hovorí defenzívny snajper Ackered

Najlepší obranca v kanadskom bodovaní Jordan Southorn mu už pozerá na chrbát. Zadák Calle Ackered nedávno oslávil tridsiatku. V mladosti bol súčasťou mládežníckych výberov Švédska a zahral si s prominentnými spoluhráčmi. Dnes ničí Tipos extraligu famóznymi strelami z prvej.

Švédsky obranca Carl Ackered (v žltom) je najproduktívnejším obrancom Tipos ligy.

Britský variant koronavírusu potvrdili už aj vo vzorkách z okresu Prievidza

Takzvaný britský variant koronavírusu odhalili v dvoch z troch skúmaných vzoriek z prievidzského okresu.

Zdravotníčka testuje odobratú vzorku.

Spišákovi, Kýhosovi i Hovorkovi sme dali pocítiť, že to s nami nebudú mať jednoduché, spomína Michal Urda

Rozhovor s členom fanúšikovskej skupiny Ilegálni elegáni Michalom Urdom.

Michal "Muco" Urda.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Frajeri jazdili autom po zamrznutej priehrade, prelomil sa ľad

Ľad si zmýlili s cestou. Mementom pre všetkých by mali byť tragédie, ktoré sa na Oravskej priehrade stali, no zdá sa, že ľudia sú nepoučiteľní.

Polícia pátra po Ľubošovi Blahovi

Policajti hľadajú Ľuboša Blahu z Hornej Vsi.

Ščasný: Máme na stred II. ligy, bez posíl tu nebudem

Už teraz je neskoro, vie tréner Nitry po vyhorení so Šamorínom.

Už ste čítali?